ĐĂNG KÝ HỌC TRUNG CẤP, CHỨNG CHỈ NGẮN HẠN

*       ĐĂNG KÝ HỌC TRUNG CẤP:

1.     Trung cấp VĂN THƯ LƯU TRỮ:                                    Tại đây

2.     Trung cấp KẾ TOÁN:                                                       Tại đây

3.     Trung cấp TIN HỌC, CNTT:                                            Tại đây

4.     Trung cấp HÀNH CHÍNH VP:                                           Tại đây

5.     Trung cấp THƯ VIỆN-THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC:         Tại đây

Đăng ký học TRUNG CẤP CHÍNH QUY, được chọn thời gian học


Comments