BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP

Dưới đây là mẫu bằng TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP hệ chính quy của 1 số ngành đào tạo của Trường

(Phôi bằng do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp)- có giá trị sử dụng trong toàn quốc và mọi lĩnh vực.

Mặt ngoài:

Mặt trong: